ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO – WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 SZT.)

 

 STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.j., Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie  konkurencyjności przedsiębiorstwa  Styrobud B.T.K. Radomscy w wyniku wdrożenia rekomendacji ze strategii wzorniczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0027/21.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_3/DST/2021.
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Informuję iż Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 4/DST/2021 dotyczące dostawy i montażu środka trwałego tj. WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 szt.) z dnia 13.09.2021 r. współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud B.T.K. RADOMSCY w wyniku wdrożenia rekomendacji ze strategii wzorniczej”” POPW.01.04.00-18-0027/21, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II  zgodnie z zapisami pkt. 7 m) Zapytania ofertowego, który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn”.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYROBU ELEMENTÓW BETONOWYCH (1 SZT.)

Przedsiębiorstwo STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałego tj. LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYROBU ELEMENTÓW BETONOWYCH (1 szt.) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Załączniki

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – Załącznik nr 2.