Informuję iż Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 4/DST/2021 dotyczące dostawy i montażu środka trwałego tj. WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 szt.) z dnia 13.09.2021 r. współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud B.T.K. RADOMSCY w wyniku wdrożenia rekomendacji ze strategii wzorniczej”” POPW.01.04.00-18-0027/21, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II  zgodnie z zapisami pkt. 7 m) Zapytania ofertowego, który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn”.