ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.4/2022 dotyczące dostawy środków trwałych tj. FORM PRODUKCYJNYCH (11 SZT.)

Przedsiębiorstwo STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. FORM PRODUKCYJNYCH (11 szt.) w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud w wyniku wdrożenia na rynek ultra wytrzymałego betonu” – nr wniosku RPPK.01.04.01-18-0180/20.

Załączniki

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  3.  Zapytanie ofertowe NR 3/1.4/2022 – Załącznik nr 3.