ZAPYTANIE OFERTOWE 4/1.4/2022 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci pierścieni formujących

STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci pierścieni formujących (677 sztuk) w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud w wyniku wdrożenia na rynek ultra wytrzymałego betonu” – nr wniosku RPPK.01.04.01-18-0180/20.

Załączniki

  1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  3. Wzór umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3.